Kvkk Metni

Bu Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni (“ Aydınlatma Metni”), kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ KVKK”) ” ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla Hamfırın Gıda Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. (“Şirket” ve/veya “Veri Sorumlusu”) tarafından hazırlanmıştır.

 

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu olarak Şirket tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 

Veri Sorumlusu’nun kurumsal kimlik bilgileri şu şekildedir:

Ticaret Sicil No:

243975-5  (İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü)

Mersis No:

0456162133200001

Vergi Dairesi:

Mecidiyeköy Vergi Dairesi

Vergi Numarası:

456 162 1332

Merkez Adresi:

Fulya Mah. Mevlüt Pehlivan Sok. No: 14/7 Şişli İstanbul

Telefon:

0 (212) 288 77 51

Faks:

 0 (212) 288 77 52

İnternet Sitesi:

www.hamfirin.com/

Kayıtlı Elektronik Posta:

hamfirin@hs01.kep.tr

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Şirket ile iş ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz:Adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaşı, nüfus cüzdanı, kimlik numarası, pasaport bilgileri gibi veriler,
 • İletişim Bilgileriniz:Ev adresi, elektronik posta, cep telefonu, sosyal medya hesapları,
 • Finans Bilgileri:Banka hesap numarası, IBAN numarası,
 • Hukuki İşlem Bilgileriniz:Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler,
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Ses kaydı, fotoğraf, görüntü kayıtları,
 • İşlem Güvenliğine İlişkin Veriler: IP adresi bilgileri, internet giriş-çıkış bilgileri, şifre/parola bilgileri, log kayıtları,
 • Fiziksel Mekan Güvenliğine İlişkin Veriler: CCTV kayıtları, ofise giriş-çıkış kayıtları, araç ruhsat ve plaka kayıtları,
 • Özel Nitelikli Verileriniz: Kişisel sağlık bilgileri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili veriler, parmak izi kayıtları.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirket’imiz faaliyetleri kapsamında toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel ve özel nitelikli veriişleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 • Operasyonel olarak ürün, emtia, mal vb. alış, satış ve ticareti faaliyetine ilişkin işlem ve hizmetlerin yürütülmesi,
 • hamfirin.com websitesi üzerinden ürün satış işlem ve hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Ticari mal alım satım işlerinde aracılık ve temsilcilik hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Satış sonrası hizmetlerin yürütülmesi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Finans ve mali işlerin yürütülmesi,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza edilmesi,
 • Hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve müşteri memnuniyeti,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin takibi,
 • Soru ve şikayetlerinize cevap verilmesi,
 • Ticari faaliyetlerimiz doğrultusunda, hizmetlerin geliştirilmesi ve pazarlanması.

Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.hamfirin.com internet sitesi adresinde yer alanGizlilik Politikasından ulaşabilirsiniz.

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nin kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde, resmi kurum ve kuruluşlara, kolluk kuvvetlerine, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine, iş ortaklarına, iştiraklere aktarılabilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Söz konusu kişisel verileriniz Şirket’imiz ile ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla, internet, telefon, elektronik posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, KVKK’nın 5. ve 6. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Kanunlarda ve Şirket’imizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusu’nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KVKK’nın 6. maddesinde kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler “özel nitelikli kişisel veriler” olarak tanımlanmış olup, işbu özel nitelikli kişisel veriler aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Özel nitelikli kişisel verilerden sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rıza aranmaksızın,
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın.
 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,
 • İşlenen kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya kişisel verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 1. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

KVKK ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca, taleplerinizi yazılı dilekçe ile Şirket’mizin Fulya Mah. Mevlüt Pehlivan Sok. No: 14/7 Şişli İstanbul Türkiye adresine bizzat elden iletebilir ve/veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi uyarınca kayıtlı elektronik posta (“KEP”) adresi olan, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’imize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle operator@mpmgida.com adresine iletebilirsiniz.

//
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.